Page 1 of 1

Edit Proposal - weryfikacja przebiegów płatności/ Payment proposal verification

Posted: Thu Jan 23, 2020 7:54 am
by moderator
[English version below]

Edit proposal

Narzędzie Edit Proposal od SNP jest rozszerzeniem produktu podstawowego Partner Checker. Rozwiązanie SNP Partner Checker jest wymagane w celu korzystania z możliwości Edit Proposal.
Narzędzie Edit Proposal zapewnia:
• Możliwość zweryfikowania poprawności rachunku bankowego na Białej Liście dla utworzonej propozycji płatności, poprzez zapytanie o kombinacje NIP i nr Rachunku Kontrahenta.
• Występuje możliwość ograniczenia analizowanych płatności, np. ze względu na walutę, bank, konto lub konkretnych kontrahentów.
• Brak wpływu na standard SAP, proces tworzenia propozycji płatności nie zostaje zmieniony.
• Narzędzie działa na utworzonym przebiegu płatności.
• Możliwość samej weryfikacji lub automatycznego założenia blokady płatności w przypadku negatywnej weryfikacji na Białej Liście.

Prezentacja oraz szkolenie produktowe:
https://youtu.be/PCY9BI48p24?t=911


Wygląd ekranu selekcji:
PC_obraz_1.png
PC_obraz_1.png (54.17 KiB) Viewed 5662 times


Wygląd ekranu analizy:
PC_obraz_2.png
PC_obraz_2.png (145.78 KiB) Viewed 5662 times


[English version]

Edit Proposal


Edit Proposal Solution from SNP is an extension of the Partner Checker as basic product. SNP Partner Checker is required to use the Edit Proposal
Solution provide:
• The ability to verify the correctness of the bank account on the White List for the created payment proposal, by checking a combination of the NIP and the Customer/Vendor Account number.
• It is possible to limit the payments analyzed, eg due to currencies, bank, account or contractor relations.
• No impact on standard of SAP configuration, the process of creating payment proposals will not be changed.
• Solution works on the created payment process.
• The option to only verify or automatically set up a payment block in case of a negative information from the White List.

Solution overview and training:
https://youtu.be/cb-9hbm0qiE?t=836

Selection screen:
PC_obraz_3.png
PC_obraz_3.png (52.41 KiB) Viewed 5662 times


Report
PC_obraz_4.png
PC_obraz_4.png (144.3 KiB) Viewed 5662 times