ZP: Zatory Płatnicze (informacje)/ Payment Backlogs (informations)

Obsługa zatorów płatniczych w SAP / Payment backlog processing in SAP
Post Reply
moderator
Posts: 198
Joined: Wed Jun 22, 2016 7:45 pm

ZP: Zatory Płatnicze (informacje)/ Payment Backlogs (informations)

Post by moderator »

[Polski]

Wymagania prawne
W dniu 1 stycznia 2020 weszła w życie ‘Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych’, wprowadzająca szereg zmian, których celem jest zmniejszanie zatorów płatniczych. Ustawa wprowadza zmiany, wzmacniające pozycję wierzyciela w transakcjach handlowych, łącznie w kilkunastu innych ustawach.

Do najważniejszych rozwiązań należą:
• skrócenie terminu zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, do 30 dni bez możliwości wydłużenia,
• wprowadzenie maksymalnego 60-dniowego terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest małe lub średnie przedsiębiorstwo, a
dłużnikiem duże przedsiębiorstwo,
• wprowadzenie kar administracyjnych na przedsiębiorców, którzy nadmiernie opóźniają płatności,
• wprowadzenie rozwiązań: ulga na złe długi w VAT oraz CIT,
• zobowiązanie największych przedsiębiorstw do składania sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty,
• podniesienie wysokości odsetek ustawowych z opóźnienia w transakcjach handlowych,
• wprowadzenie progów wysokości rekompensaty za koszty związane z odzyskaniem należności.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, SNP Poland przygotowało pakiet rozwiązań w systemie SAP, o nazwie SNP ‘Zatory Płatnicze’, wspierających realizację zmian prawnych wynikających z przepisów ustawy.

W szczególności SNP ‘Zatory Płatnicze’ obejmują:
• rozwiązanie wspierające przygotowanie sprawozdania o stosowanych praktykach płatniczych,
• rozwiązanie wspierające ustalenie oraz rozliczenie ulgi na złe długi VAT.

Sprawozdanie o stosowanych praktykach płatniczych
Obowiązek składania sprawozdania dotyczy podmiotów prawnych (grupy kapitałowe i firmy), których dochód roczny przekracza 50 mln euro. Sprawozdanie powinno zawierać informację na temat wartości należności i zobowiązań, w podziale na terminy płatności oraz wartość należności nieotrzymanych i zobowiązań nieuregulowanych w terminach umownych. Sprawozdanie należy dostarczyć do właściwych organów administracji państwowej drogą elektroniczną po zakończeniu roku, do końca stycznia następnego roku.
Raporty dotyczące praktyk płatniczych będą podlegać publikacji, co pozwoli ocenić ryzyko zawierania transakcji handlowych z tymi podmiotami przez pozostałych uczestników rynku.

Ulga na złe długi VAT
Podmiot posiadający wierzytelność, która nie została uregulowana w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności, ma możliwość odzyskania podatku należnego VAT, od przeterminowanej wierzytelności.
Podmiot posiadający zobowiązanie, które nie zostało uregulowane w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności, ma obowiązek wprowadzenia korekty odliczonej kwoty VAT, wynikającej z nieuregulowanego zobowiązania.

Rozwiązanie I: Sprawozdanie o stosowanych praktykach płatniczych
Rozwiązanie obejmuje następujące elementy:
• raport pozwalający na wybór pozycji do sprawozdania o praktykach płatniczych w obszarze należności, działający w oparciu o zadane przez użytkownika kryteria wyszukiwania,
• raport pozwalający na wybór pozycji do sprawozdania o praktykach płatniczych w obszarze zobowiązań, działający w oparciu o zadane przez użytkownika kryteria wyszukiwania,
• tabelę bazy danych, do której są zapisywane pozycje wchodzące w skład sprawozdania o praktykach płatniczych.
• punkty rozszerzeń, pozwalające na dostosowania logiki działania rozwiązania do indywidualnych wymagań,
• dokumentację użytkownika końcowego oraz instrukcję instalacji.

Rozwiązanie II: Ulga na złe długi ‘VAT’
Rozwiązanie obejmuje następujące elementy:
• raport pozwalający na wybór pozycji podlegających ujęciu w uldze na złe długi VAT dla należności, działający w oparciu o zadane przez
użytkownika kryteria wyszukiwania,
• raportu pozwalającego na wybór pozycji podlegających ujęciu w uldze na złe długi VAT dla zobowiązań, działający w oparciu o zadane przez
użytkownika kryteria wyszukiwania,
• tabelę bazy danych, do której są zapisywane pozycje wchodzące w skład ulgi na złe długi VAT,
• automatu księgującego, pozwalającego na zaksięgowanie na kontach KG korekt podatku VAT w danym okresie, wynikających z ulgi na złe długi,
w oparciu o parametryzację księgowań, określonych w ramach narzędzia,
• punktów rozszerzeń, pozwalających na rozbudowę logiki działania rozwiązania do indywidualnych wymagań,
• dokumentację użytkownika końcowego oraz instrukcję instalacji.

Wymagania dotyczące docelowego systemu SAP:
• Rozwiązanie wymaga co najmniej wersji SAP ECC 6.0 oraz komponentu SAP_ABA w wersji co najmniej 702.


[English]

Legal requirements
On January 1, 2020, the 'Act on Amending Certain Acts to Limit Payment Backlogs' entered into force, introducing a number of changes aimed at reducing payment backlogs. The act introduces changes that strengthen the creditor's position in commercial transactions, in total in several other acts.

The most important solutions are:
• shortening the payment period in transactions in which the debtor is a public entity to 30 days without the possibility of extension,
• introducing a maximum 60-day payment period in transactions where the creditor is a small or medium enterprise and the debtor is a large
enterprise,
• introducing administrative penalties for entrepreneurs who excessively delay payments,
• introducing solutions: bad debt relief in VAT and CIT,
• obligation of the largest enterprises to submit reports on the applicable payment terms,
• increasing the amount of statutory interest for delays in commercial transactions,
• introducing thresholds for the amount of compensation for costs related to the recovery of receivables.

To meet the expectations of the Clients, SNP Poland has prepared a package of solutions in the SAP system, called SNP 'Payment Backlogs', supporting the implementation of legal changes resulting from the provisions of the Act.

In particular, SNP 'Payment Backlogs' include:
• a solution supporting the preparation of a report on the applied payment practices,
• a solution supporting the determination and settlement of a bad VAT debt relief.

Report on payment practices
The reporting obligation applies to legal entities (capital groups and companies) whose annual income exceeds €50 million. The report should contain information on the value of receivables and liabilities, broken down into payment terms and the value of not received receivables and liabilities not settled on contractual dates. The report should be delivered to the competent state administration bodies electronically after the end of the year, by the end of January of the following year.
Reports on payment practices will be published, which will allow to assess the risk of concluding commercial transactions with these entities by other market participants.

Bad debt relief for VAT
An entity holding a debt that has not been settled within 90 days from the date of expiry of the payment deadline has the option of recovering the VAT due from the overdue debt.
An entity holding a liability which has not been settled within 90 days of the expiry of the payment deadline is obliged to make an adjustment to the deducted VAT amount resulting from the outstanding liability.

The solution I: Report on payment practices
The solution includes the following:
• a report allowing the selection of an item in the report on payment practices in the area of receivables, based on the search criteria specified
by the user,
• a report allowing the selection of an item in the report on payment practices in the area of liabilities, based on the search criteria specified by
the user,
• a database table into which the items included in the report on payment practices are recorded,
• enhancement spots, allowing you to adapt the logic of the solution to individual requirements,
• end user documentation and installation instructions.

The solution II: Bad debt relief for ‘VAT’
The solution includes the following:
• a report allowing the selection of items to be included in the bad debt relief for VAT for receivables, based on the search criteria set by the
user,
• a report allowing for the selection of items to be included in the bad debt relief for VAT for liabilities, based on the search criteria set by the
user,
• a database table to which the items included in the bad debt relief for VAT are recorded,
• automatic accounting machine, allowing for posting on General Ledger account the VAT corrections in a given period, resulting from the relief
for bad debts, based on the parametrization of postings specified in the tool,
• enhancement spots, allowing you to extend the logic of the solution to individual requirements,
• end user documentation and installation instructions.

Requirements for the target SAP system:
• The solution requires at least SAP ECC 6.0 version and SAP_ABA component at least in 702 version.

Post Reply