SNP Partner Checker - info

Weryfikacja kontrahenta i jego konta bankowego na tzw. białej liście podatników Ministerstwa Finansów.
Post Reply
moderator
Posts: 201
Joined: Wed Jun 22, 2016 7:45 pm

SNP Partner Checker - info

Post by moderator »

[Polish]
SNP Partner Checker jest rozszerzeniem standardu SAP, umożliwiającym dostęp do usługi sprawdzania statusu podatnika VAT według numeru identyfikacji podatkowej (NIP/VAT0-UE) oraz weryfikacji jego numeru rachunku rozliczeniowego. Rozwiązanie automatyzuje proces weryfikacji danych kontrahentów w bazach Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Unii Europejskiej (VIES).

Rozwiązanie SNP Partner Checker zapewnia:
• Zautomatyzowane sprawdzanie statusów podatnika VAT poprzez analizę danych podstawowych kontrahentów lub podanych ręcznie numerów NIP, poprzez weryfikację NIP/VAT-UE w zewnętrznych bazach danych (KAS/VIES).
• Zautomatyzowane sprawdzenie numerów rachunków rozliczeniowych kontrahenta, zarówno w oparciu o dane podstawowe, jak i dla podanych ręcznie numerów NIP, w zewnętrznej bazie danych (KAS).
• Dostęp do logu dokonanych sprawdzeń, z możliwością wyświetlenia historii weryfikacji i jej wydruku.
• API (Application Programming Interface) umożliwiające prostą rozbudowę rozwiązania przez klienta w celu sprawdzenia numeru NIP w innych miejscach w systemie SAP (np. przy zakładaniu kontrahenta, przy tworzeniu zamówienia dostawy, wystawianiu faktury, etc.).
• API (Application Programming Interface) umożliwiające prostą rozbudowę rozwiązania przez klienta w celu sprawdzenia numeru rachunku rozliczeniowego w innych miejscach w systemie SAP (np. przy generowaniu przebiegu płatności w transakcji F110, etc.).

Założenia:
• Rozwiązanie dostępne jest z poziomu dedykowanej transakcji umożliwiającej sprawdzenie pliku XML JPK_VAT, danych podstawowych dostawców/odbiorców/partnerów, oraz podanych ręcznie numerów NIP.
• Rozwiązanie komunikuje się z usługą, udostępnianą przez Krajową Administrację Skarbową do obsługi wykazu podatników VAT oraz systemem VAT Information Exchange System (VIES), stworzonym przez Komisję Europejską i automatyzuje proces odpytywania.
• Rozwiązanie uwzględnia analizę statusu firm zawartych w Jednolitym Pliku Kontrolnym poprzez wybór odpowiedniej opcji w systemie (wywołanie przez użytkownika w celu efektywnego wykorzystania dostępnej puli sprawdzeń w miesiącu).
• Rozwiązanie składa się z trzech komponentów:
- SNP Partner Checker – produkt SNP objęty licencją, który jest rozszerzeniem SAP i wymaga instalacji w systemach klienta,
- Usługa weryfikacji podatników VAT oraz rachunków rozliczeniowych – oprogramowanie udostępnione w formie usługi i hostowane w SNP Data Center,
- Zewnętrzne usługi i bazy danych podatników – źródła danych umożliwiające weryfikację podatników.

Od stycznia 2020 rozwiązanie umożliwia weryfikację zapytań z użyciem pliku płaskiego, w którym zawarte są rachunki wirtualne. Plik udostępniany jest przez Ministerstwo Finansów. Plik ten pobierany jest o godzinie ok. 00:30.

Prezentacja produktu:
https://youtu.be/PCY9BI48p24

[English]
SNP Partner Checker is an extension of the SAP standard, allowing access to the service of checking the status of a VAT taxpayer according to tax identification number (NIP/VAT0-UE) and verifying the taxpayer's settlement account number. The solution automates the process of verifying the counterparties’ data in the databases of the National Revenue Administration (NRA) and the European Union (VIES).

The solution SNP Partner Checker provides:
• Automated verification of VAT taxpayer's statuses through analysis of basic counterparty data or manually entered NIP (TIN) numbers, through verification of NIP/VAT-UE in external databases (NRA/VIES).
• Automated verification of settlement account numbers of the counterparty, both on the basis of basic data and manually entered NIP (TIN) numbers, in an external database (NRA).
• Access to the log of checks made, with the option to view and print a verification history.
• API (Application Programming Interface) that enables the customer to extend the solution in a simple manner to verify the NIP number at other places in the SAP system (e.g. when setting up a counterparty, making a delivery order, invoicing, etc.).
• API (Application Programming Interface) that enables the customer to extend the solution in a simple manner to verify the settlement account number at other places in the SAP system (e.g. when generating the payment run in the transaction F110, etc.).

Assumptions:
• The solution is available from the level of a dedicated transaction which enables checking the XML JPK_VAT file, basic data of vendors/customers/business partners, and manually entered NIP (TIN) numbers.
• The solution communicates with the service made available by the National Revenue Administration to handle the list of VAT taxpayers and the VAT Information Exchange System (VIES) created by the European Commission, and automates the checking process.
• The solution takes into account the analysis of the status of companies included in the Standard Audit File by selecting the appropriate option in the system (calling up by the user for effective use of the available pool of checks in a month).
• The solution consists of three components:
- SNP Partner Checker – a SNP product covered by a license; it is an SAP extension and needs to be installed in the customer’s systems,
- VAT taxpayers and settlement accounts’ verification service – software provided as a service and hosted at SNP Data Center,
- External services and taxpayer databases – data sources enabling the verification of taxpayers.

From January 2020 our solution allows verification of the Check query using single file from Ministry Of Finance. The file is distributed and downloaded everyday about 00:30 AM.

Solution overview and training:
https://youtu.be/cb-9hbm0qiE

Rysunek poglądowy działania rozwiązania SNP Partner Checker / A figure demonstrating the operation of the SNP Partner Checker solution
SNP Partner Checker - schemat.png
SNP Partner Checker - schemat.png (49.16 KiB) Viewed 7666 times

Post Reply